Algemene Verkoopsvoorwaarden Hondje Gezond
1. Toepasselijkheid:
Elke levering van goederen en of diensten door Hondje Gezond wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Elke bestelling zowel via mail, telefoon of webwinkel omvat de aanvaarding vanwege de cliënt en de afstand zich op zijn eigen algemene voorwaarden te beroepen.
2. Leveringstermijn:
a) Behoudens uitdrukkelijk tegenstrijdig beding is de leveringstermijn niet van toepassing en geeft deze enkel een gewone aanwijzing aan.
b) In geval van uitdrukkelijke vaststelling van een leveringstermijn zal bij niet-nakoming ervan door Hondje Gezond enkel de annulering vanwege de cliënt toelaten mits verzending van een aangetekend schrijven van ingebrekestelling welke het overschrijden van de termijn vaststelt.
c) Hondje Gezond kan in geval van niet-levering wegens staking, stock-out of overmacht geen enkele verantwoordelijkheid oplopen.
d) In geen enkel geval mag de vertraging of de onmogelijkheid van levering aanleiding geven tot straffen of tot schadevergoeding ten bate van de koper.
e) Bij een aanvraag van een offerte voor onze handelsgoederen worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
3. Plaats van levering en transport:
a) Behoudens speciaal beding zijn de goederen zelf af te halen in onze magazijnen zoniet zal de meerkost KIALA of BPOST in rekening worden gebracht (enkel voor pomppa goederen en niet diepgevroren producten)
b) Indien de levering (na afspraak) voorzien wordt door Hondje gezond, zal een bijkomende kilometervergoeding aangerekend worden voor bestellingen onder de 200€. Leveringen op vzw Hondenschool Lucky Dog Temse zijn gratis.
c) In geval de goederen worden afgehaald door de klant zelf op ons thuis adres, zal deze de volle verantwoordelijkheid dragen voor de verder staat van de goederen. Indien de goederen zijn ontdooid tijdens dat traject kan Hondje Gezond hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
4. Klachten en terugzending:
a) De klachten, andere dan deze voor verborgen gebreken worden als niet gebeurd beschouwd indien zij niet geschreven en bij aangetekend schrijven gevormd worden binnen de vijf dagen van de ontvangst van de goederen en of diensten.
b) De klacht dient precies te zijn en dient de verschillende fouten op te sommen. De kleine gebreken van de goederen en of diensten, kunnen in geen geval ingeroepen worden.
c) Indien de klacht voorkomt is de verkoper enkel gehouden aan de weglating van de ingeroepen gebreken of aan de gewone vervanging van de gebrekkige goederen en of diensten, maar hij zal in geen geval aan betaling van enige schadevergoeding gehouden zijn..
d) Hondje Gezond kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het foutief opslagen van de door hen verkochte goederen aan de klant. De houdbaarheidsdatum is van toepassing indien de goederen worden opgeslagen bij een temperatuur van op zijn minst -18°C.
e) Pomppa goederen worden enkel teruggenomen in ongebruikte staat en voorzien van hun oorspronkelijk label en dit binnen een termijn van 10dag na aankoop.
f) Hondje Gezond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische onkosten aan de tegenpartij, door voorbeeld het eetgedrag van hun hond (verstikking door te voederen in te kleine stukken)
5. Betaling:
a) De bestelde goederen en of diensten, zijn betaalbaar ter woonplaats van de verkoper, contant of via voorafgaande overschrijving.
b) Eventuele kortingen komen onmiddellijk te vervallen bij laattijdige betaling.
d) Door het feit van niet-betaling alleen van een factuur op zijn vervaldag, en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, zal het bruto bedrag van gezegde factuur met 15%, met een minimum van 50Euro verhoogd worden als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zal een vertragingsintrest van 1 1/2 per maand verschuldigd zijn berekend vanaf de datum van de factuur. De rente is variabel en wordt bepaald door de Minister. Bij rechtsvervolging worden alle kosten hieraan verbonden, automatisch en zonder verdere verwittiging op de tegenpartij verhaald.
e) Bij annulering van een bestelling door de klant zullen de reeds gemaakte kosten door Hondje Gezond, voor het uitvoeren van deze bestelling steeds doorgerekend worden aan de klant, ongeacht het bedrag van de bestelling of het bedrag van deze kosten.
6. Overdracht van eigendom:
Bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zal de overdracht van de eigendom der aangekochte goederen en of diensten, zich enkel voordoen na de integrale betaling van alle verschuldigde sommen, hoofdsom en bijkomstigheden.
7. Wet  AVG
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Dat heeft tot gevolg dat er vanaf deze datum in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van toepassing is. Als klant staat u ingeschreven voor onze nieuwsbrief. U bent met onze nieuwsbrief als eerste op de hoogte van assortimentswijzigingen, aanvullende productinformatie, prijslijsten en acties. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zullen deze uiteraard niet aan derde partijen verstrekken.
De nieuwe wet verplicht ons te laten weten, dat wij uw e-mail adres hebben opgeslagen. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan is er altijd de mogelijkheid om te kunnen afmelden. Wij verwijderen dan uw gegevens uit onze database en u zult geen e-mail meer van ons ontvangen. Wenst u meer te weten over de nieuwe wet AVG surf dan gerust naar https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/
8. Rechtsgebied:
Alle vorderingen of geschillen worden beslecht voor de Dendermondse rechtbank.